โครงการเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นเพื่อเพื่อให้ได้ประเด็นในการจัดทำโครงการปีงบประมาณ 2564 และพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการด้านสวัสดิการสังคม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเวทีประชาคมระดมความคิดเห็นเพื่อเพื่อให้ได้ประเด็นในการจัดทำโครงการปีงบประมาณ 2564 และพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการด้านสวัสดิการสังคม โดยมี นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ทางสังคมและการกำหนดประเด็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี” และ “กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกับการพัฒนาพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม” พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อหาประเด็นภาพรวมของจังหวัดและฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในปี 2564 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมขุนทะเล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]