โครงการเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนด้านสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2565

   วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดโครงการเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการด้านสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กร           ด้านสวัสดิการสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมตามประเด็นปัญหา การพัฒนาสังคม และกลุ่มเป้าหมายสามารถพัฒนาการจัดทำโครงการด้านสวัสดิการสังคมขององค์กรโดยใช้ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมของจังหวัด มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน โดยมี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]