โครงการเสริมกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผ่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” พื้นที่ตำบลคันธุลี

วันที่ 21 มกราคม 2566 กลุ่มนโยบายและวิชาการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการเสริมกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผ่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน 52 คน ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศรีทอง ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]