โครงการเสริมพลังครอบครัวเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม วิทยากรครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับร้อยตำรวจตรีนุกูลกิจ ทองจันทร์ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการเสริมพลังครอบครัวเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายยุทธศักดิ์ แซ่เง่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และนางสายใจ จันโสม ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลชลคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครอบครัวในชุมชนตำบลชลคราม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมใจดีฟาร์ม ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]