โครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4 ณ อาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ที่เป็นผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 60 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]