โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นแกนนำเด็กและเยาวชน ครูโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 วิทยากรและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ. สุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยการค้ามนุษย์แก่เด็กและเยาวชน ครู/อาจารย์ ให้รู้เท่าทันสถานการณ์ รูปแบบการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ที่เกิดจากสื่อสังคมออนไลน์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]