โครงการเสริมสร้างความรู้ สานสัมพันธ์ มุ่งการทำงานทีม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอมหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนางสาวญาณิกา ยอดไสว นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ สานสัมพันธ์ มุ่งการทำงานทีม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ และนางตะติยา ไกรศรศรี ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 243 คน ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]