โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุไทย

วันที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินงานขับเคลื่อนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจในผู้สูงอายุไทย ผ่านระบบประชุมทางไกล Cisco Webex Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]