โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและพัฒนา ทีมวิทยากรด้านครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปิ้งบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและพัฒนาทีมวิทยากรด้านครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และวิทยากร เจ้าหน้าที่ ทีม ONE HOME สุราษฎร์ธานี รวมจำนวน 130 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ คุณสมบัติ และขั้นตอนการดำเนินงานและปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนประสบความสำเร็จ เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนได้เรียนรู้และทบทวนแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศสู่การเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมต่อไป ตลอดทั้งเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสัมพันธภาพครอบครัว ผ่านกลไกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนละทีมวิทยากรด้านครอบครัวจังหวัดสุราษฏธานี โดยมี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถานการณ์ครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี” และนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กส่าวรายงาน พร้อมด้วยทีม ONE HOME สุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายแผนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเค พาร์ค


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]