โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการรักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมไม่ต้องเดี๋ยวเผลอแปบเดียวก็สูงวัย,สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ,สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง” โครงการเสริมสร้างพัฒาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองท่ข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัย สร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]