โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ “กิจกรรมหลัก ยกระดับศักยภาพสร้างรายได้และทางเลือกอาชีพ ด้วยตลาดออนไลน์”

ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านอาชีพเพื่อการพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ “กิจกรรมหลัก ยกระดับศักยภาพสร้างรายได้และทางเลือกอาชีพ ด้วยตลาดออนไลน์” ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 11 จังหวัดสุราษฎฏร์ธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเสริมช่องทางการประกอบอาชีพทางเสือกแก่กลุ่มเปราะบาง และบุคคลที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด 19 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]