โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ อพม. ระดับจังหวัดกิจกรรมการขับเคลื่อน อสม. สู่การเป็น อพม. ในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนและอำเภอชัยบุรี

ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ อพม. ระดับจังหวัดกิจกรรมการขับเคลื่อน อสม. สู่การเป็น อพม. ในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนและอำเภอชัยบุรี ซึ่งมี อสม. เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 110 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]