โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเด็กและเยาวชน ครู โรงเรียนพระแสงวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตระหนักให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสถานการณ์การค้ามนุษย์รูปแบบในปัจจุบัน สามารถป้องกันตนเองจากกระบวนการค้ามนุษย์ได้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]