โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครัวเรือนเปราะบางสู่ครอบครัวพอเพียง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครัวเรือนเปราะบางสู่ครอบครัวพอเพียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน 65 คน ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]