โครงการเสริมเกราะเปราะบางสร้างภูมิคุ้มกันครัวเรือน (กิจกรรมที่1 พัฒนาเด็กและเยาวชน)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเสริมเกราะเปราะบางสร้างภูมิคุ้มกันครัวเรือน (กิจกรรมที่1 พัฒนาเด็กและเยาวชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนในครัวเรือนเปราะบาง ให้มีทักษะด้านอาชีพ เพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดยนางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 150 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]