โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” พื้นที่ตำบลควนสุบรรณ

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่ตำบควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน 75 คน ณ ห้องประชุม อบต.ควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสมควร มากบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ เป็นประธานเปิดโครงการฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]