โครงการเสริมเกราะเปราะบางสร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ พื้นที่ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับนิคมสร้างตนเองพระแสง การจัดโครงการเสริมเกราะเปราะบางสร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ พื้นที่ ต.คลองน้อย อ.ชัยบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน ทั้งนี้ได้มีการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล และประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพิ่มเพื่อน (Add friends) ในระบบ Line Offcial Account : Ess Help Me


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]