โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” พื้นที่เทศบาลเมืองนาสาร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่เทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางอุราพร โพธิ์โพ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองนาสาร เป็นประธานในพิธีเปิด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]