โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง” ในพื้นที่ตำบลขุนทะเล

   วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมบ้านให้แก่นางนวลศรี โตกำเหนิด บ้านเลขที่ 21/2 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง”

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]