โครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด(โปรแกรมการแก้ไขผู้กระทำผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร 12 วัน (60 ชั่วโมง)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2586 เวกา 09.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีร้ตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอก สัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด(โปรแกรมการแก้ไขผู้กระทำผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร 12 วัน (60 ชั่วโมง) ณ เรือนจำอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอานนท์ เนียมเงิน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอไชยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]