โครงการโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 จำนวน 8 รุ่น 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเมืองฯ อำเภอพุนพิน อำเภอท่าฉาง อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพระแสง อำเภอท่าชนะ และอำเภอเวียงสระ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]