โครงการ “การอบรมหลักสูตรการใช้งานแพลตฟอร์ม Facebook ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับ Meta”

   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการ "การอบรมหลักสูตรการใช้งานแพลตฟอร์ม Facebook ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับ Meta" ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมี นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการอบรม

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]