โครงการ “ครอบครัวสัมพันธ์ ห่างไกลยาเสพติด”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการ “ครอบครัวสัมพันธ์ ห่างไกลยาเสพติด” จัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลปากฉลุย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย สนับสนุนงบประมาณโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง ร่วมเป็นเกียรติในโครงการ นายวัชระ โรยทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เป็นประธาน และนายกฤษณะ เริกตุลา ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลปากฉลุย เป็นผู้กล่าวรายงาน ร้อยตำรวจตรีนุกูลกิจ ทองจันทร์ (ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศอ.ปส.จ.สฎ) เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านยาเสพติด มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจบทบาทหน้าที่ตนองในครอบครัวและมีโอกาสฝึกปฏิบัติ ทำกิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความรักความสามัคคีในครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการได้มีกิจกรรมร่วมกันสร้างความเข็มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องกฎหมาย สิทธิสวัสดิการต่างๆ และแนวทางการขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ละภาคเอกชน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติต ละเพื่อลดปัญหาเยาวชนหันไปใช้สารเสพติด กิจกรรม To be number one มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]