โครงการ “จินตนาการเสรี สื่อละครสร้างสรรค์ เพื่อเด็กพิการทางการเห็น”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการเปิดโครงการ “จินตนาการเสรี สื่อละครสร้างสรรค์ เพื่อเด็กพิการทางการเห็น” มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการแสดงละครเวทีสำหรับเด็กพิการทางการเห็น ในการใช้รูปแบบละครเวทีในการเพิ่มศักยภาพการเคลื่อนไหว และกระตุ้นประสาทสัมผัส ของเด็กพิการทางการเห็นผ่านการมีส่วนร่วมในการแสดงและมีเป้าประสงค์สำคัญในการผลิตสื่อ เพื่อเป็นสื่อต้นแบบของละครสำหรับคนพิการทางการเห็น อันจะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนของประเทศ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]