โครงการ ลูกของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมพอเพียง จัดโดย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในโครงการ ลูกของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมพอเพียง ณ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ จำนวน 80 คน ได้เรียนรู้ ได้แก่ การเป็นเยาวซนที่ดี รักษาความเป็นไทย ยืดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความซื่อสัตย์ มีวินัย เสียสละเพื่อส่วนร่วม และมีความพอเพียง ร่วมทั้งมีความรู้ในการป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากขบวนการค้ามนุษย์ ในการนี้ นางสาววลาลักษณ์ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแบ่งกลุ่มระดมสมองการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในเด็กและเยาวชน และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยและไม่ถูกล่อลวง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัย การแจ้งเบาะแสและการขอรับความช่วยเหลือ แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]