โครงการ สนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 ในพื้นที่อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 49 คน โดยมี นายปัญญาภรณ์ วัฒนปราโมทย์ นายอำเภอวิภาวดี กล่าวเปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรพร้อมต้วยบัตรประจำตัวให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยในการอบรมมีการแบ่งกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม ในหัวข้อเทคนิคการฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมและการประสานการส่งต่อ และหัวข้อการเก็บข้อมูลเปราะบางรายครัวเรือน (สมุดพกครอบครัว) ณ ศาลาประชาคมที่ทำการปกครองอำเภอวิภาวตี อำเภอวิภาวตี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]