โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว ห่างไกลยาเสพติด”

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ จนท.ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาครอบครัว และแนวทางการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มเป้าหมาย แกนนำครอบครัวในพื้นที่ตำบลขุนทะเล จำนวน 50 ครอบครัว ณ ห้องประชุมโรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายทัพชนะ มะลิเผือก นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล เป็นประธานเปิดโครงการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]