โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

hr
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ::   
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานการเจ้าหน้าที่
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
 • งานด้านวัฒนธรรมองค์กร
 • งานจัดทำ 5 ส. ของจังหวัด/งานจัดทำ 5 ส. สำนักงาน
 • งานมาตรการประหยัดพลังงาน
กลุ่มนโยบายและวิชาการ ::  
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงาน วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดนโยบายระดับจังหวัดพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานศูนย์ข้อมูลด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในระดับจังหวัด
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงฯและสำนักงานฯ
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของหน่วยงาน/ระดับจังหวัด
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปี
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA)
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับความสมดุลคุณภาพชีวิตและการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 • งานศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับ การจัดทำตัวชี้วัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่
 • งานจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงาน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานดูแลระบบประชุมทางไกลออนไลน์
 • การดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ::
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับ การส่งเสริมและประสานการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆตามภารกิจ และเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง (สท. สค. และ พส.)
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับ การส่งเสริมและประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
 • งานส่งเสริม ประสานงาน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมรวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเฝ้าระวังที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการถูกกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบในระดับจังหวัดและพื้นที่
 • วิเคราะห์ รวบรวม และจำแนกปัญหาทางสังคมในพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบวิเคราะห์ พยากรณ์การเกิดปัญหาทางสังคม
 • ดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตามนโยบายเร่งด่วนใน 4 ประเด็นสังคม(งานศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC)
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับ การรณรงค์ให้มีการดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • งานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
 • งานศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
 • งานตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2485
 • งานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
 • งานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • งานตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
 • งานกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • งานกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
 • กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 • งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กและเยาวชน คนพิการ ผู้สูงาอายุ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง งานสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และคนไทยตกทุกข์ได้ยาก กลับภูมิลำเนาเดิม เป็นต้น
ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ::
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมประสานงาน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย ประกอบด้วย
 • งานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
 • งานให้คำแนะนำปรึกษา ปัญหาทางสังคมและครอบครัว และรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆของคนพิการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี