ให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เกิดความรุนแรงในครอบครัวและส่งกลับภูมิลำเนา

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไรที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอท่าชนะ สถานีตำรวจภูธรท่าชนะ โรงพยาบาลท่าชนะ ให้การช่วยเหลือผู็ประสบปัญหาทางสังคม กรณี เกิดความรุนแรงในครอบครัวและส่งกลับภูมิลำเนา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการ แนวปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่ง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]