20 ปี พม.เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ครอบครัวอบอุ่นขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน 

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณ สนง.พมจ.ที่เป็นหน่วยงานผลักดันสวัสดิการชุมชนสู่แผนพัฒนาจังหวัด ในงาน “20 ปี พม.เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ครอบครัวอบอุ่นขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่มีคุณูปการด้านการพัฒนากลุ่มผู้มีรายได้น้อย จังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]