ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผล (TRACKING AND BUDGETING SYSTEM)

วันที่ 24 มีนาคม 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผล (TRACKING AND BUDGETING SYSTEM) เพื่อใช้ในการบันทึกโครงการและรายงานผลโครงการ/การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมฯ ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการพัฒนากระบวนการทำงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 -24 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวนิภาพร จิตมัง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม (กองทุน ก.ส.จ) เข้าร่วมโครงการพัฒนากระบวนการทำงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกระบวนการทำงานและปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการทำงาน โดยมีข้าราชการส่วนกลาง และพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการฯ รวม 50 คน ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนายอุเทน ชนะกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมการพัฒนาชุดข้อมูลด้านสังคมในระดับพื้นที่

วันที่ 23 มีนาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ได้กำหนดการจัดประชุมการพัฒนาชุดข้อมูลด้านสังคมในระดับพื้นที่ ผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meet เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจิรารัตน์ ทวดสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม และให้คำแนะนำคนพิการที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดาชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมอำเภอพุนพิน 1 ราย และลงพื้นที่ให้คำแนะนำคนพิการที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา จำนวน 11 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” พื้นที่ตำบลพ่วงพรมคร

วันที่ 23 มีนาคม 2566 กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน 65 คน ณ ศูนย์บริการทั่วไปตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” พื้นที่เทศบาลตำบลช้างขวา

วันที่ 23 มีนาคม 2566 กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการสร้างสุขให้ชาวบางไทรด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางไทร

   วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการสร้างสุขให้ชาวบางไทรด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางไทร ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมพื้นที่ตำบลบางเดือน

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมพื้นที่ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือเนื่องจากเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาศัยบ้านนายจ้างเพียงลำพัง ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” พื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสระ

วันที่ 22 มีนาคม 2566 กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นรองประธานในการประชุม นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และนางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]