ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2569

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาจังหวัด การจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดสุราษสุราษฎร์ธานี 5 ปี
(พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดๆ จากส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน
ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสาลินี ด้วงกลี้ยง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย C-D โรแรมวังได้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


การประชุมขับเคลื่อนแผนงาน โครงการตามนโยบายและภารกิจของกระทรวง พม. ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวชินานาฎ รักษ์วงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงาน โครงการตามนโยบายและการกิจของกระทรวง พม. ครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบ Google Meet เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยมีประเด็น ดังนี้

  1. การดำเนินงานตามนโยบาย 5 X 5 ฝ้าวิกฤตประชากร
  2. แนวทางการสื่อสารข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมกับสื่อมาลชน
  3. การจัดทำคู่มือการสอนงาน การดำเนินงานตามตามระเบียบและกฎหมาย การถอดบทเรียนกระบวนการดำเนินงามเงินสงเคราะห์
  4. แนวทางการดำเนินงานคาราวานจิตอาสาพระราชทาน กระทรวง พม.
  5. แผนการดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะในการดำเนินงาน ศรส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
  6. การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางในสมุดพกครัวเรือนอิเล็กทรอนิกส์ (MSO Logbook)
  7. การพิจารณาปัญหาสำคัญเร่งด่วนของแต่ละจังหวัดและภาพรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


พม.สุราษฎร์ธานี ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าชนะ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวบงกช บุณยะศิวะ นักพัฒนาสังคมชำนาญพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารและการคมนาคมไม่สะดวก ณ โรงเรียนบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 17 บ้านท่าใหม่ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์จิรชาติ เรืองจันทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พอ.สว. ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบครัวคนพิการและลงเยี่ยมบ้านปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมันคงของของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนางสาวสาลินี ด้วงเกลี้ยง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาววชิรินทรา แก้วอินชัย นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 เพื่อติดตามผลการช่วยเหลือและมอบเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์ทางการศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (CSR) ให้แก่ครอบครัวคนพิการ จำนวน 1 ครอบครัว และประเมินสอบข้อเท็จจริงผู้ขึ้นคำขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเพื่อช่วยเหลือราษฎร์ที่เดือดร้อน ประสบปัญหาทางสังคมที่เป็นคนพิการที่มีฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรงให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อสวัสติภาพคนพิการตามระเบียบกองทุนฯต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


การตรวจติดตามการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ อันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้แทนคณะทำงานกลั่นกรองการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ผู้พิการอันเนื่องมาจากอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมการขนส่งทางบุก ลงพื้นที่ติดตามคนพิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่ อำเภอเมืองฯ จำนวน 2 ราย,อำเภอกาญจนดิษฐ์ จำนวน 1 ราย, อำเภอบ้านนาสาร จำนวน 1 ราย และ อำเภอเวียงสระ จำนวน 2 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 ณ เทศบาลเมืองท่าข้าม

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ”การเข้าถึงสิทธิคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอย่างยั่งยั่งยืน ประจำปี 2567 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิของคนพิการที่พึงได้รับและเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลซึ่งกันและกันในชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางวสุ ประดษฐพร นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม เป็นประธานเปิดโครงการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


พม.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือพม.สุราษฎร์ธานี กรณีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่าชายเลน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ นายสยาม นนท์คำจันทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง ปลัดอำเภอท่าฉาง ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่าชายเลน
ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจน รายละเอียด ดังนี้
1.ผู้เสียหายฯ มีความประสงค์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จำนวน 4 ราย และซ่อมแซมบ่อเลี้ยงปลา
2.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) รับเรื่องให้ช่างดำเนินการสำรวจข้อมูลความเสียหาย และดำเนินการตามขั้นตอน
3.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำข้อมูลผู้เสียหายทั้ง 9 ราย ตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลครัวเรือนเปราะบาง (MSO-LOGBOOK) เพื่อพิจารณาและวางแผนคุณภาพชีวิตตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เหมาะสมตามลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาววชิรินทรา แก้วอินชัย นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับประธานกรรมการชุมชนวัดโพธาวาส คณะกรรมการชุมชนวัดโพธาวาส ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ จำนวน 2 ครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ Mso-Logbook พื้นที่ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ Mso-Logbook พื้นที่ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 ครัวเรือน โดยมีนักพัฒนชุมชนเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ อพม. อสม. และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่เพื่อดำเนินการวางแผนและ
ให้การช่วยเหลือตามมิติที่เกี่ยวข้องต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 7/2567

วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนกรกฎาคม2567 ครั้งที่ 7/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting
ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]