20 ปี พม.เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ครอบครัวอบอุ่นขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน 

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณ สนง.พมจ.ที่เป็นหน่วยงานผลักดันสวัสดิการชุมชนสู่แผนพัฒนาจังหวัด ในงาน “20 ปี พม.เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ครอบครัวอบอุ่นขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสวัสดิการชุมชน โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่มีคุณูปการด้านการพัฒนากลุ่มผู้มีรายได้น้อย จังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ กรณี เด็กถูกบิดาเลี้ยงทำร้ายร่างกาย 

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวจันทรา เหล่ากุล นักพัฒนาสังคม และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ ป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ กรณี เด็กถูกบิดาเลี้ยงทำร้ายร่างกาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550 ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการสวัสดิการสังคมไทย : 20 ปี พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ

 วันที่ 30 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยนางจันทร์จิรา ชายหมัด เลขานุการกองทุนฯ เข้าร่วมรับประกาศนียบัตรในโครงการสวัสดิการสังคมไทย : 20 ปี พัฒนางานสวัสดิการสังคม ก้าวสู่สังคมสวัสดิการ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่องค์กร  ที่มีผลงานดีเด่น ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมเพื่อแนะนำแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ืมอบหมายให้ นงสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ เพื่อให้หลักสูตรตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีความทันสมัย น่าสนใจ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 16/2565

 วันที่ 29 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 16/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งพิจารณามาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมทั่วโลก มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


มอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นระดับจังหวัด ละประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 แก่นางศิวาภรณ์ ประตูใหญ่ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากอำเภอท่าฉาง และนางกันจุรีย์ จุลมูล ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร จากอำเภอศีรีรัฐนิคม และประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565 แก่นายภูวิศ แสงสว่าง จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมหารือช่วยเหลือประชาชนผู้ไร้ที่พึ่ง

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือช่วยเหลือประชาชนผู้ไร้ที่พึ่ง ซึ่งเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลพุนพิน จำนวน 5 ราย เป็นผู้สูงอายุและคนพิการ ไม่มีที่อยู่อาศัย ไร้ที่พึ่ง และมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ เป็นบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและไม่อาจพึ่งพาบุคคลอื่นได้ โดยมีนายวิสุตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพุนพิน และ มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ตามโครงการพัฒนาและยกระดับกลไกศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่อำเภอไชยา จำนวน 5 แห่ง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนงานประเด็นตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมด้วยทีม One Home เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนงานประเด็นตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2565 โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมการนำเสนอผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้การสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมการนำเสนอผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้การสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี ผศ.ดร. ทอแสงรัศมี ถะแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาขั้นพื้นฐานวิทยาลัยวิจัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินโครงการ ผ่านระบบ Zoom Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือนกันยายน 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือนกันยายน 2565 โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]