ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ตรวจเยี่ยมประชุมเจ้าหน้าที่ของสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้นำนโยบายความห่วงใยของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 แห่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “ทิศทางการขับเคลื่อนงาน พม. ในระดับพื้นที่” กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยนางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ณ โรงแรมเคปาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนสังคมและสวัสดิการ นางสาวสุขานันท์ ช่วยเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meet


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน        ในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ        ความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “ทิศทางการขับเคลื่อนงาน พม.ในระดับพื้นที่” กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยนางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐          ณ โรงแรมเคปาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งมอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสาวสุชานันท์ ช่วยเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meet

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ส่งกลับภูมิลำเนา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม แล้วว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับอำเภอพุนพิน นำโดยนายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน นายษมากร นวลไทย ปลัดอำเภอพุนพิน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ส่งกลับภูมิลำเนา โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบปัญหาฯ ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในจังหวัดกระบี่


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขัง/ผู้พ้นโทษเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ระหว่างเรือนจำอำเภอไชยา กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

🗓️ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

💌 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับ นายอานนท์ เนียมเงิน ผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอไชยา ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขัง/ผู้พ้นโทษเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ระหว่างเรือนจำอำเภอไชยา กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

📍วัตถุประสงค์
1.เพื่อประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ ที่ประสบปัญหาทางสังคม ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ
2.เพื่อประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น
3.เพื่อส่งเสริมการคืนคนดีสู่สังคม เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษ เช่น การสงเคราะห์ ค่าพาหนะในการเดินทางกลับภูมิลำเนา
4.ช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ประสบปัญหาทางสังคม ประสานส่งต่อให้อาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) ในการดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ และช่วยเหลือผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษตามความเหมาะสม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง พื้นที่ตำบลคลองศก อำเภอพนม

วันที่ 28 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง ประกอบด้วยครัวเรือนผู้สูงอายุจำนวน 2 ราย และผู้พิการ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองศก ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครพัฒนาสังคมแล ะความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของและวางแผนให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และสิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับปลัดอำเภอท่าชนะ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีขอที่ดินทำกินและขอบ้านพักอาศัย จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลท่าชนะ และตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


งานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 พร้อมกับหน่วยงาน One Home ซึ่งภายในงานได้ร่วมเดินขบวนพาเหรด เล่นเกมส์ มอบของขวัญของรางวัล และแจกไอศครีมให้แก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


พม.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวพลทหารฯ ผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีเรือหลวงสุโขทัยล่ม

วันนี้ 24 ธันวาคม2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดินทางลงพื้นที่นำกระเช้าเข้าเยี่ยมในนามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้กำลังใจ ฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจให้มีความผ่อนคลายลดความเครียดและวิตกกังวล อีกทั้งพูดคุยสอบถามปัญหาความเดือดร้อนในครอบครัวเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวในด้านต่างๆ ตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลต้นยวน อำเภพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บท “โพชฌังคปริตร”) และเจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารหน่วยงานทีม One Home จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บท “โพชฌังคปริตร”) และเจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]