กิจกรรม “คาราวานจิตอาสาพระราชทาน กระทรวง พม.” พม.หนึ่งเดียว จังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรม “คาราวานจิตอาสาพระราชทาน กระทรวง พม.”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดกิจกรรม “คาราวานจิตอาสาพระราชทาน กระทรวง พม.” พม.หนึ่งเดียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสัญญลักษณ์ อยู่รักษ์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน พร้อมทั้งรับชมถ่ายทอดสด การจัดกิจกรรมของส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ อาคารอเนกประสงค์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และออกปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมบ้านช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


เยี่ยมบ้านครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี กัน จอมพลัง และประธานชุมชนวัดโพธิ์ธาวาส ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคนพิการ มารดาเป็นผู้สูงอายุพิการ (หูตึง) อาศัยอยู่กับบุตรพิการทางสติปัญญา ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และครอบครัวของหลาน ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้าง ไม่มีที่อยู่อาศัยเนื่องจากเจ้าของบ้านเดิมขายที่ดินแล้วและให้เวลาอาศัยอยู่จำนวน 2 เดือน โดยได้วางแผนให้การช่วยเหลือดังนี้
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจะรับบุตรพิการไปดูแลชั่วคราวระหว่างหาที่อาศัยใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นเป็นเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ตามระเบียบฯ และจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือระยะยาว และประสานผู้นำชุมชน เพื่อหาที่อยู่อาศัยใหม่ ส่วนสุนัขที่เลี้ยง จำนวน 8 ตัว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะรับไปดูแลต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการ “พมจ.สุราษฎร์ฯ รวมใจ เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด”

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการ “พมจ.สุราษฎร์ฯ ร่วมใจ เด็กและเยาวชนห่างกลยาเสพติด” เพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมสร้างแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน รวมถึงมีกระบวนการดำเนินงานทางสังคมสงเคราะห์เพื่อป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรยาเสพติด โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกับสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 9 แห่ง โดยมีเด็กและเยาวชน คณะครู อาจารย์ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 70 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรร่วมกับ พม.หนึ่งเดียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วัดสามัคคีผดุงพันธ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


เข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ 23 เมษายน 2567 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านควนกลิ้ง ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด และกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายกลุ่มสตรี และผู้เกี่ยวข้องจัดขึ้น ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน สำหรับกิจกรรมในงานครั้งนี้ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สตรีดีเด่น ด้านการพัฒนาสังคมระดับประเทศ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สตรีดีเด่น ด้านการพัฒนาสังคมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดนิทรรศการด้านการส่งเสริมและพัฒนาสตรี การเสวนาหัวข้อ “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจนสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศบนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น” และการนำเสนอ ข้อเสนอมติสมัชชาสตรี จากคณะผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมหารือการดำเนินงานภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

วันที่ 5-6 มีนาคม 2567 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายนางประภาพรรณ เกตุแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อร่วมสนับสนุน การมีงานทำของกลุ่มคนดังกล่าว ณ เรือนจำอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุนพิน

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด ปลัดอาวุโสอำเภอพุนพิน เทศบาลเมืองท่าข้าม องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน โรงพยาบาลพุนพิน นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาววชิรินทรา แก้วอินชัย นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เนื่องจากต้องดูแลบุตรมีความพิการทางออทิสติก
และบิดามีความพิการทางการเคลื่อนไหว ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งนี้ทีมสหวิชาชีพได้มีการประชุมวางแผน หาแนวทางร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสุขภาพ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาตามระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และขับเคลื่อนงานโครงการเสริมพลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย ประจำปี พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวพัณณิตา เพ็งสุวรรณ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการดังนี้
ร่วมกับนายวัยวัธน์ ศรีเพชรพูล นายอำเภอวิภาวดี นายอภิรัฐ จิตราภิรมย์ ประธาน อพม. อำเภอวิภาวดี ผู้นำชุมชน อพม. อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง ให้การช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจนในพื้นที่อำเภอวิภาวดี ร่วมกับนายไพโรจน์ พิกุลทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน และคณะผู้บริหาร ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานโครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย ประจำปีพ.ศ. 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงผู้สูงอายุที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล ในพื้นที่อำเภอพุนพิน 1 ราย อำเภอท่าฉาง 2 ราย ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จจากการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล ในพื้นที่อำเภอพุนพิน 1 ราย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]