สักการะพระประชาบดี

   วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมสักการะพระประชาบดี เนื่องในวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบรอบ 21 ปี ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


มอบนโยบายการบริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   วันที่ 19 กันยายน 2566 นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบนโยบายการบริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “พม. พอใจ : ให้ทุกวัยพึงใจใน พม.” โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
   ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายฯ ผ่านระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

      วันที่ 14 กันยายน 2566 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้นักโรงเรียนราชประชานเคราะห์ทุกแห่ง มีความรู้ เป็นคนดี ทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และสามารถมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 ด้วย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 กันยายน 2566 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้นักโรงเรียนราชประชานเคราะห์ทุกแห่ง มีความรู้ เป็นคนดี ทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และสามารถมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้ โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 ด้วย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 6 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จำนวน 1 ราย และกำลังศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อำเภอพนม จำนวน 1 ราย รวม 2 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับนักเรียนทุนพระราชทาน โดยมีคณะผู้บริหารและอาจารย์ในสถานศึกษาให้การต้อนรับ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยทีม ONEHOME สุราษฎร์ธานี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอพระแสง จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


พม.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบสิ่งของและให้กำลังใจ กรณีเด็ก 5 ขวบ เดินเท้าไปหาแม่กว่า 30 กิโลเมตร

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ มอบสิ่งของ และให้กำลังใจ ครอบครัว กรณีที่ ได้มีการนำเสนอ ผ่านสื่อ กรณีเด็ก อายุ 5 ขวบ เดินเท้า 30 กิโลไปหาแม่ จากอำเภอไชยา ไป ที่อำเภอท่าชนะ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ ฝ่ายปกครองอำเภอท่าชนะ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่พาน้องไปส่งบ้าน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


พิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ ศรีนวล ประธานสภาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะเป็นผู้เชิญโล่เกียรติคุณ โดยการมอบโล่ ในครั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของผู้อายุ ที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลานต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่อยู่ในภาวะยากลำบากขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ร้องขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทิมา ยวงเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและมอบถุงยังชีพเพื่ออุปโภคบริโภคสำหรับผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีคนพิการประเภทที่ 3(พิการทางการเคลื่อนไหว) ขอความช่วยเหลือถุงยังชีพ จำนวน 1 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทั้งนี้ได้วางแผนให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการ “มอบรถเข็น (วีลแชร์) เพื่อคนพิการ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรถเข็น (วีลแชร์) เพื่อคนพิการ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบวีลแชร์ให้กับคนพิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตและมีฐานะยากจน จำนวนทั้งสิ้น 50 ราย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]