ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสุขาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่ามกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารสส่วนตำบลท่าสะท้อนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รามจำนวน 21 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการในเบื้องต้น โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่ายเหลือลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ทุกช่วงวัย) ครั้งที่ 15

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ทุกช่วงวัย) ครั้งที่ 15 ในรูปแบบการประชุมทางไกล(Video Conference) ผ่านระบบ Zoom Meeting วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพให้แก่เครือข่ายกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ในประเด็นการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว(ทุกช่วงวัย) และสามารถนำทักษะองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัดและระดับชุมชนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนุชรีย์ ด้วงสา ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลเขานิพันธ์และพื้นที่ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน 24 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ ในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม โดยมีนางสุรีย์พร แผนสูงเนิน พัฒนาการอำเภอบ้านนาเดิม เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางนฺชรีย์ ด้วงสา ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลเวียงสระ และพื้นที่ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน 24 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจและระเบียบต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


การตรวจติดตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับนายนพพร บุญแก้ว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนอำเภอพระแสง

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ ศปก.สฎ. นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. และนางสาวนิตธราวรรณ มาศทาย นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 1,2,3,4,5,7 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 24 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการในเบื้องต้น โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุร าษฎร์ธานี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป จำนวน 23 ครัวเรือน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้าน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ที่ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมบ้าน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้สูงอายุ ที่ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือหลังคม 1300 จำนวน 1 ราย ณ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อวางแผนการช่วยเหลือตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎธานี ได้มอบหมายให้นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม และนางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมนิเทศติดตามประเมินผลโครงการรวมกลุ่มประกอบอาชีพคนพิการ โครงการฝึกอบรมผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลท 26/6 ม.5 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และติดตาม โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฯ กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php