ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณี ครอบครัวยากจน

วันที่ 5-6 กรกฏาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทร์สุดา เทียมเมือง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณี ครอบครัวยากจน โดยได้มอบข้าวสาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค จากโครงการ “เรามีเรา ช่วยเหลือ ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ในพื้นที่อำเภอไขยา, อำเภอบ้านตาขุน, อำเภอดอนสัก และอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมจำนวน 5 ครอบครัว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]