ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 2

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บรรยายให้ความรู้และเป็นวิทยากรในกิจกรรมทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน –
10 กรกฎาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมค่ายฯ จำนวน 38 คน เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๑ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]