วันนี้ (31 พ.ค.65) ที่ ห้องประชุมตาปีชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไต้มอบหมายให้
นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมร่วมกับ รศ.ตร.โชติชนะ วิไลลักขณา และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ทีมที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMOA 4.0) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง
จาก ทีมที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารของจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]