การประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ภายใต้แนวคิด “Restart สับสวิตซ์ เพิ่มประสิทธิภาพ”

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาววาสิณี โพธิ์เพชร นิติกร เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ภายใต้แนวคิด “Restart สับสวิตซ์ เพิ่มประสิทธิภาพ” ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมการทดลองใช้ระบบต้นแบบ (Prototype)
การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ZOOM)

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด นางสาวอรอนงค์ บริบูรณ์ นักศึกษาฝึกงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน พร้อมด้วยผู้ดูแลคนพิการและคนพิการ เข้าร่วมการทดลองใช้ระบบต้นแบบ (Prototype) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) เพื่อจัดทำระบบตันแบบ (Prototype) ในการรับคำขอหรือให้บริการในรูปแบบดิจิทัลในรูปแบบ(Web Service ) จำนวน 20 งานบริการ ซึ่งมีงานบริการ การปรับสภาพแวดล้อมฯเป็นหนึ่งในงานบริการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรค ความต้องการของผู้รับบริการของระบบต้นแบบที่มีความเกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อมฯ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ชั้น 2


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัสุราษฎร์ธานีโดย นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์และจิตอาสาบริการประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดบุญบันเทิง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมวางพานพุ่มและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมและสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


กิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายจำลอง สัตบุตร ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคนพิการต้นแบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการเสริมสร้างความรู้ สานสัมพันธ์ มุ่งการทำงานทีม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอมหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนางสาวญาณิกา ยอดไสว นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนผู้สูงอายุจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ สานสัมพันธ์ มุ่งการทำงานทีม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ และนางตะติยา ไกรศรศรี ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 243 คน ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


กิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ทำสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืม กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 -วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร และนางสาวนุสรา เวชวิมล นิติกร ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณกาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2565 จำนวน 35 ราย ณ อาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงบนฐานเพศ ซึ่งร่วมกับ UNFPA Thailand และ UN Women Thailand

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบความรุนแรงบนฐานเพศ ซึ่งร่วมกับ UNFPA Thailand และ UN Women Thailand โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องร่วมฤดี 1-2 ชั้น 8 โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ เพลินจิต สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครัวเรือนเปราะบางสู่ครอบครัวพอเพียง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครัวเรือนเปราะบางสู่ครอบครัวพอเพียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน 65 คน ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]