โครงการวันอาทิตย์เป็นวันแห่งครอบครัว ภายใต้กิจกรรม “เติมความรัก สร้างความสุขชวนครอบครัวดูหนัง”

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สหไทย สุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันอาทิตย์เป็นวันแห่งครอบครัว ภายใต้กิจกรรม “เติมความรัก สร้างความสุขชวนครอบครัวดูหนัง” เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สหไทย สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสุคนธ์ หนูภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเวียนเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 โดยมีพระราชไพศาลมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 (ธ) เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก ณ พระอุโบสถ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวพัณณิตา เพ็งสุวรรณ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีดังดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลางเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)

วันที่ 17 – 18 กรกภาคม 2567 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (THAILAND ZERO DROPOUT) ณ ห้องประชุมแชฟไฟร์ 204 – 205 ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสิริพงศ์ อังคลกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐบนตรีประจำกระทรวงศึกษาริการ ประธานเปิดการประชุม และ นายอุเทน ชนะกุล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอก ระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ (THAILAND ZERO DROPOUT)
ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าการประชุมฯ เพื่อนำฐานข้อมูลของ พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมบูรณาข้อมูลในคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเป้าหมาย จำนวน 17,250 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี 2567

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี 2567 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเป็นคนพิการผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการกองทุน, องค์กรคนพิการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 302 ท่าน ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


กิจกรรม “คาราวานจิตอาสาพระราชทาน กระทรวง พม.” พม.หนึ่งเดียว จังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรม “คาราวานจิตอาสาพระราชทาน กระทรวง พม.”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดกิจกรรม “คาราวานจิตอาสาพระราชทาน กระทรวง พม.” พม.หนึ่งเดียว จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสัญญลักษณ์ อยู่รักษ์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน พร้อมทั้งรับชมถ่ายทอดสด การจัดกิจกรรมของส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ อาคารอเนกประสงค์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และออกปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมบ้านช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมโครงการพัฒนากระบวนการทำงานและหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคม ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวชินานาฎ รักษ์วงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวนิภาพร จิตมัง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนากระบวนการทำงานและหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคม ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ได้ร่วมกันให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมของกองทุน โดยทีมวิทยากรกระบวนการภาคเอกชน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ติดตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งสิ่งนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเฉลิมพระมภัยรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28
กรกฎาคม 2567 พื้นที่ตำบลบลมะขามเตี้ย โดยการบูรณาการการดำเนินโครงการกับมณฑลทหารบกที่ 45 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย และผู้นำในพื้นพื้นที่


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการเผยแพร่ความรู้และการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2567 18 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรโครงการเผยแพร่ความรู้และการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2567 ณ ท้องประชุมศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพื้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางวสุ ประดิษฐ์พร นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม เป็นประธานกล่าวเปิด
งาน มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.2569

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาจังหวัด การจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดสุราษสุราษฎร์ธานี 5 ปี
(พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดๆ จากส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน
ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวสาลินี ด้วงกลี้ยง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย C-D โรแรมวังได้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]