การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2566 ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2566 ครั้งที่ 9/2566 โดยมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัล มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณราชการครบ 60 ปี และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาตรการโครงการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้หนี้บุคลากรภาครัฐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 และการดำเนินงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ในการนี้นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน พม.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายฉัตรชนัย โนต๊ะยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 รพ.อบจ.สุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนฯ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


พิธีมอบรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565 และประจำปี 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดพิธีมอบรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้รับรางวัลประจำปี 2565 และ ประจำปี 2566   
ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เป็นผู้แทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 องค์กร ดังนี้ 
1.รางวัลประชาบดี ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ เทศบาลตำบลพรุพี  อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี นายสมคิด ดำฉวาง นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี  
2.รางวัลประชาบดี ประจำปี 2565 ประเภทสื่อสร้างสรรค์ สื่อวิทยุประจายเสียง “รายการรวมใจเป็นหนึ่ง”  สวท. 11 สุราษฎร์ธานี  นายเอกพงษ์ นบสกุล ผู้จัดรายการ 
3.รางวัลประชาบดี ประจำปี 2566 ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ เทศบาลตำบลบ้านส้อง  อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี นางอาภรณ์ เทพทุ่งหลวง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง
   เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล องค์กร สื่อและต้นแบบคนสู้ชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566
นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2566 โดยมี นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม
ผลการประชุม
1.ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การใช้รถในภารกิจลงพื้นที่ควรมีแผนเพื่อให้ ฝ่ายบริหารทั่วไปบริหารการใช้น้ำมัน เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
2.การทำงานของหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ต้องมีการพูดคุย แก้ปัญหาในกลุ่มก่อน เพื่อให้มีการแก้ปัญหาได้ทันเวลา
3.ให้กลุ่มนโยบายและวิชาการ เป็นเจ้าภาพการประสานภาคเอกชน ในการขับเคลื่อน CSR โดยเฉพาะการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มเปราะบาง
4.การทำข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมให้นำข้อมูลสถานการณ์ของประเทศมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของจังหวัด เพื่อมาจัดลำดับความสำคัญปัญหา


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ที่ยื่นคำร้องประสงค์ขอรับเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ

วันที่ 26 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายคุณากรณ์ แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ยื่นคำร้องประสงค์ขอรับเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพอำเภอท่าชนะ และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 ราย เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาตามลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน พม.สุราษฎร์ธานี (One Home) ครั้งที่ 5/2566

   วันที่ 26 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน พม.สุราษฎร์ธานี (One Home) ครั้งที่ 5/2566 โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


พม.สุราษฎร์ธานี ส่งมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง
โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน
กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง

   วันที่ 26 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และนายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดอำเภอไชยา และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลโมถ่าย และตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]