ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมร่วมกับนายษมากร นวลไทย ปลัดอำเภอพุนพิน นายจตุรงค์ วิชัยดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.หัวเตย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย ในพื้นที่ตำบลหัวเตย และเยี่ยมบ้าน ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ กรณี เด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงพิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียหายจากคดีความเกี่ยวกับเพศ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงให้การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว และผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีรับเรื่องร้องทุกข์จากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 มีความประสงค์ขอกลับภูมิลำเนาเดิม

วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม ร่วมกับนายษมากร นวลไทย ปลัดอำเภอพุนพิน นางนงค์เนตร ศรีทอง อพม./อพม.ก และมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีรับเรื่องร้องทุกข์จากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 มีความประสงค์ขอกลับภูมิลำเนาเดิม โดยอำเภอพนพินได้ดำเนินการทำบัตรประชาชนใหม่ให้แก่ผู้ประสบปัญหาฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐ และอำนวยความสะดวกในการส่งกลับภูมิลำเนาเดิม ณ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


วิทยากรเพื่อให้ความรู้เรื่องสวัสดิการและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้เรื่องสวัสดิการและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ณ ศาลาประชุมหมู่ที่ 8 บ้านเขานาใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายนบภา โสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน เป็นประธานในการอบรม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 30-31 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นโดยคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และร่วมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายตามบริบทของพื้นที่


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” พื้นที่ตพบลบางเดือน

วันที่ 31 มกราคม 2566 กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน 63 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” พื้นที่ตำบลท่าอุแท

วันที่ 31 มกราคม 2566 กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน 61 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง” ในพื้นที่ตำบลขุนทะเล

   วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมบ้านให้แก่นางนวลศรี โตกำเหนิด บ้านเลขที่ 21/2 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบาง”

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” พื้นที่ตำบลวัง

วันที่ 31 มกราคม 2566 กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน 62 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]