การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วันที่ 8 กันยายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) 5 จังหวัด ครั้งที่ 4/2566 ณ โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชั้น 5 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” พื้นที่ตำบลคลองไทร

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่ตำบลคลองไทร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


วิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 13 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ช่องทางการเข้าถึงสิทธิภายใต้กลไกศูนย์ช่วยเหลือสังคม สิทธิทางด้านสังคม สิทธิด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ เพื่อให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ดูแลคนพิการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับอย่างทั่วถึงในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีความสุขและมีคุณภาพที่ดีขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา อ.เคียนชา จ.สุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนชุมชนและสังคม และบำเพ็ญประโยชน์บริเวณวัดคลองตาล

วันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม/จิตอาสา904 รหัส 4- ก134 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่จิตอาสาของเด็กและยาวชน และความเป็นผู้นำของเยาวชน และความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตย์ไทย ในโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนชุมชนและสังคม จัดโดยเทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเวียงเละพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 5 แห่ง รวม 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม และภาคบ่ายเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดในวัดคลองตาล ร่วมกันสร้างความสามัคคีต่อเด็กและเยาวชน และสร้างความตระหนักรู้ถึงการมีจิตอาสาในการดูแลรักษาความสะอาดของฟื้นที่สาธารณะร่วมกัน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” พื้นที่ตำบลตะกุกใต้

วันที่ 17 มกราคม 2566 กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดโครงการเสริมเกราะเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันในครัวเรือน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางแบบบูรณาการ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน ณ วัดโพธิ์น้อย ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ ครั้งที่ 1

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัสุราษฎร์ธานี โดย นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัสสลักษณ์ สว่างแจ้ง สังคมสงเคราะห์ และ นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ พื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม และอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลและส่งเสริมการดำเนินงานการให้บริการของผู้ช่วยคนพิการให้เป็นไปตามนวทางของกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการที่รับบริการ ต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


เข้าร่วมประชุมอบรมเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ (จอมยุทธ์ รุ่นที่ 2)

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวกมลพรรณ ประเสริฐศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ เข้าร่วมอบรมการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ (จอมยุทธ์ รุ่นที่ 2) โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณาภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ (จอมยุทธ์ รุ่นที่ 2) เพื่อให้การขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพมุ่งไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ที่กำหนดได้อย่างเป็นรูปธรรม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลย่านดินแดง

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม และนางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม เป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้สูงอายุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 จัดโดยเทศบาลตำบลย่านดินแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดเรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน การขับเคลื่อนการปฏิรูปชุมชน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ผู้สูงอายุให้ทราบถึงสิทธิและสวัสดิการ โดยมีผู้สูงอายุสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 50 คน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]