การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุยย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนันธวัช เจริญารรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมและนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรายฎร์ธานี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนาน 22 ครอบครัว ซึ่งพิจารณาอนุมัติ จำนาน 21 ครอบครัว และชะลอการพิจารณา จำนวน 1 ครอบครัว ดังนี้

  • กรณีผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการทดลองเลี้ยงดู จำนวน 20 ครอบครัว และที่ประชุมชะลอการพิจารณา โดยขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาในการ
    ประชุมครั้งต่อไป จำนวน 1 ครอบครัว
  • กรณีผู้ยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ผ่านการทคลองเสี่ยงดูไม่น้อยกว่าหกเดือน จำนาน 1 ครอบครัว

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ฝึกอบรมทบทวนการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย รับแจ้งปัญหาสังคม และรับบริการ พม.(e-service) สำหรับผู้ใช้ระบบ (user) สายด่วน 1300 จังหวัด รุ่นที่ 1

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร และ นางสาวพัชราภรณ์ เทพบุรี เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือ
สังคมสายด่วน 1300 เข้าฝึกอบรมทบทวนการใช้งานระบบรับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย รับแจ้งปัญหาสังคม และรับบริการ พม. (e-service) สำหรับผู้ใช้ระ บบ (user) สายด่วน 1300 จังหวัด (76 จังหวัด) รุ่นที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom) ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ ( user/ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสายด่วนจังหวัดสามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิด ฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวเหมรัตน์ หงษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 15 แห่ง 82 ราย (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 5 ราย)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมชี้แจงระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์แบบตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันที่ 21 มิถุนายน  2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยนางสาวตวงพร พุ่มแย้ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์แบบตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านสังคมในระดับกลุ่มจังหวัด

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านสังคมในระดับกลุ่มจังหวัด ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)รายใหม่(เด็กและเยาวชน)

  วันที่ 21 มิถุนายน  2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)รายใหม่(เด็กและเยาวชน) จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เหล่ากูล นักพัฒนาสังคม และนางสาวเหมรัตน์ งษ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับอำเภอพุนพิน นำโดย นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน นายพีรชัย เพชรแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด สถานีตำรวจภูธรบางมะเดื่อ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลกรูด ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงกรณีรับแจ้งเด็กในครอบครัวยากจนเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป โดยได้มอบนมผง และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครอบครัว ผู้ประสบปัญหาฯ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล กองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพค้าขาย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลประสงค์ กรณีรับแจ้งผู้สูงอายุป่วยเป็นเส้นเลือดตีบอาศัยอยู่กับหลานชาย วัย 9 ขวบ เพียงสองคน โดยเบื้องต้นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาให้เงินสงเคราะห์ครอบครัว และผู้นำชุมชนได้ให้ความช่วยเหลือในต้นความเป็นอยู่ จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค อำนวยความสะดวกในด้านการสาธารณสุข ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


รวมพลังซ่อมบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี “คนสุราษฎร์ไม่ทิ้งบ้านใครไว้ข้างหลัง”

  วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่มอบงบประมาณการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่พี่น้องชุมชนผู้ประสบภัยพิบัติและงบประมาณโครงการบ้านพอเพียง ปี 2565 ในโครงการรวมพลังซ่อมบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี “คนสุราษฎร์ไม่ทิ้งบ้านใครไว้ข้างหลัง” โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home )ร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับในพื้นที่ตำบลกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รุ่นที่ 1 ภาคประมง

เมื่อวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร เข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รุ่นที่ 1 ภาคประมง ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์คกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมได้แก่บุคลากรภาครัฐในกระทรวงแรงงาน กรมการปกครอง กรมประมง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล รวมจำนวน 100 คน วัดถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ในสาระสำคัญของกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ และนโยบาย และการปฏิบัติงานร่วมกันในรูปแบบทีมสหวิชาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ในหัวข้อ “การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวของประเทศไทยในบริบทการให้ ความช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน”

เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววลาลักษณ์ ตั้นซ้าย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ “การบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวของประเทศไทยในบริบทการให้ความช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน” จัดโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ณ โรงแรมอิสทิน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]