ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ติดตามปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และติดตามครอบครัวคนพิการกรณีเข้าสถานสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายสุชาติ แสงพร ...
อ่านต่อ

โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สู่การเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอพนม ประจำปี 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมอาส ...
อ่านต่อ

ประชุมยกร่างแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายใ ...
อ่านต่อ

ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home) ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธ ...
อ่านต่อ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชาการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม ...
อ่านต่อ
Loading...