ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565-2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอ ...
อ่านต่อ

งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิ ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะครีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ ...
อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ ...
อ่านต่อ

กิจกรรม “พลังศิลป์ พลังเพลง เติมเต็มพลังใจ” งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ...
อ่านต่อ

การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ระยะที่ 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธา ...
อ่านต่อ
Loading...